Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden.

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel  4 - Het aanbod

rtikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - De prijs

Artikel 9 - Conformiteit en garantie

Artikel 10 - Levering en uitvoering

Artikel 11 – Betaling

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

Artikel 13 - Klachtenregeling

Artikel 14- Geschillen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen U gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Verandawindschermen.nl;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat U of Verandawindschermen.nl in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor U om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Verandawindschermen.nl ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Verandawindschermen.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Verandawindschermen.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Verandawindschermen.nl

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Trendo Externo Buitenleven h.o.d.n. Verandawindschermen.nl

Margrietlaan 38, 6713 PM EDE (GLD)

Telefoonnummer: +31 (0) 318 –84 88 90

E-mailadres: info@verandawindschermen.nl

KvK-nummer: 62246321

Btw-identificatienummer: NL001926504B93

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Verandawindschermen.nl en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen U en Verandawindschermen.nl.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan U beschikbaar gesteld. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Verandawindschermen.nl zijn in te zien en zij op verzoek van U zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan U ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door U op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van U langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden ook specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan U zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Als één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Verandawindschermen.nl is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door U mogelijk te maken. Als Verandawindschermen.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Verandawindschermen.nl niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Verandawindschermen.nl kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor U duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Verandawindschermen.nl de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor U te raadplegen is;
 • de manier waarop U, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan Verandawindschermen.nl zich heeft onderworpen en de wijze waarop U deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.
 • beschikbare maten, kleuren, soort materialen.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door U van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Deze aanvaarding kan zowel mondeling als mede langs elektronische weg zijn.
 2. Als U het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Verandawindschermen.nl on verwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Verandawindschermen.nl is bevestigd, kan U de overeenkomst ontbinden.
 3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Verandawindschermen.nl passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien U elektronisch kunt betalen, zal Verandawindschermen.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Verandawindschermen.nl kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of U aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Als Verandawindschermen.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Verandawindschermen.nl zal bij het product of dienst aan U de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door U op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  1. het bezoekadres van de vestiging van Verandawindschermen.nl waar U met klachten terecht kan;
  2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop U van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Verandawindschermen.nl deze gegevens al aan U heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. U heeft het recht uw bestelling van producten met de specificatie “standaard” tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar verandawindschermen.nl zijn voor eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Verandawindschermen.nl geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@verandawindschermen.nl 
 2. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product al in goede orde retour ontvangen is.”
 3. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op maatwerkproducten die u besteld via de website of (anders dan een standaardproduct) besteld via digitale weg (e-mail)- of tijdens een adviesgesprek. Deze producten worden op maat volgens de door U ingevoerde specificatie gemaakt. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling of acceptatie van de order definitief.
 4. Verandawindschermen.nl heeft als doel u langer te laten genieten van het buitenleven. Is het herroepingsrecht niet van toepassing? Verandawindschermen.nl zal uit service oogpunt altijd in samenspraak met haar toeleveranciers met U in overleg te treden om te kijken of er een passende oplossing voor het onderliggende probleem mogelijk is. De hieruit voorkomende kosten zijn voor uw eigen rekening.
 5. Als u na ontvangst wenst te herroepen bij een standaardproduct, zoals genoemd in lid 1 vanwege een onjuiste maatvoering, biedt Verandawindschermen.nl uit service oogpunt aan in samenspraak met haar toeleveranciers met U in overleg te treden om te kijken of er een passende oplossing mogelijk is. De hieruit voorkomende kosten zijn voor uw eigen rekening.
 6. De wettelijke bedenktijd bij standaardproducten, gaat in op de dag na ontvangst van het product door U of een vooraf door U aangewezen en aan Verandawindschermen.nl bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 7. Tijdens de bedenktijd zult U zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of U het product wenst te behouden. Indien U van het herroepingsrecht gebruik maakt, zal U het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Verandawindschermen.nl retourneren, volgens, in overeenstemming met de door Verandawindschermen.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 8. Nadat U kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dient U het product binnen 14 dagen retour te sturen. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 9. Als U na afloop van de in lid 1 en 5 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Verandawindschermen.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Als U gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening.
 2. Als U een bedrag betaald heeft, zal Verandawindschermen.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door U is gebruikt tenzij U nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door U zelf of onzorgvuldig inpakken, bent U aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. U kunt niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door Verandawindschermen.nl niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, met uitzondering van, onder voorbehoud van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Verandawindschermen.nl producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Verandawindschermen.nl geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan als Verandawindschermen.nl dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. U de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Verandawindschermen.nl niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

 1. Verandawindschermen.nl staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Verandawindschermen.nl er ook voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Verandawindschermen.nl verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die U op grond van de overeenkomst tegenover Verandawindschermen.nl kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Verandawindschermen.nl schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van Verandawindschermen.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Verandawindschermen.nl is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door U, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet als:
  • U de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Verandawindschermen.nl en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is niet naleven van (montage) voorschriften van Verandawindschermen.nl of ondeugdelijke montage door U of door U ingehuurde derde.

Artikel 10 - Levering en uitvoering

 1. Verandawindschermen.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat U aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Verandawindschermen.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 45 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt U hiervan uiterlijk 45 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan U geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft U geen recht op schadevergoeding.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Verandawindschermen.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Verandawindschermen.nl tot het moment van bezorging aan U of een vooraf aangewezen en aan Verandawindschermen.nl bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. Verandawindschermen.nl denkt graag met u mee, maar is niet aansprakelijk voor de door haar gegeven adviezen. Onze adviezen zijn om u te helpen, maar niet bindend in het beslissingsproces. U dient zelf ten alle tijden een eigen afwegingen, controle en fiattering van maatvoering, model en kleur en hieraan verbonden eindbeslissing te maken. Aankopen die mede tot stand zijn gekomen n.a.v. adviezen van Verandawindschermen.nl kunnen daarom niet geretourneerd worden op basis van gekozen model, maatvoering en/of kleur. Verandawindschermen.nl zal in dit soort gevallen in samenspraak met haar toeleveranciers in overleg treden om te kijken of er een passende oplossing mogelijk is. De hieruit voorkomende kosten zijn voor uw eigen rekening.
 2. Verandawindschermen.nl is niet aansprakelijk voor fouten of financiële schade die ontstaan, door de u opgegeven maatvoering en/of kleuren. Van fouten kan bijvoorbeeld sprake zijn als het product niet geplaats kan worden vanwege de onjuiste maatvoering dan wel dat het product wel geplaatst kan worden maar de maatvoering niet geheel overeenkomt met de plaatsingssituatie. Financiële schade kan zijn een claim van derde of extra kosten die u moet maken om het product wel passend te krijgen. Restitutie van de factuur of retournering van het product is dan ook niet mogelijk. Verandawindschermen.nl zal in dit soort gevallen in samenspraak met haar toeleveranciers in overleg treden om te kijken of er een passende oplossing mogelijk is. De hieruit voorkomende kosten zijn voor uw eigen rekening.

Artikel 12 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door U verschuldigde bedragen te worden voldaan voor levering van het product.
 2. Verandawindschermen.nl heeft het recht de uitlevering op te schorten als de betaling op de dag van levering nog niet binnen is.
 3. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Verandawindschermen.nl te melden.
 4. In geval van wanbetaling heeft Verandawindschermen.nl behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan U kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 5. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, als u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Verandawindschermen.nl verschuldigd bent, volledig heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 13 - Klachtenregeling

 1. Verandawindschermen.nl beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Verandawindschermen.nl, nadat U de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Verandawindschermen.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Verandawindschermen.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer U een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient U zich allereerst te wenden tot Verandawindschermen.nl. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient U zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft U de mogelijkheid om uw klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Verandawindschermen.nl als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door U betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Ook is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van Verandawindschermen.nl niet op, tenzij Verandawindschermen.nl schriftelijk anders aangeeft.
 7. Een klacht schort de betalingsverplichting van U niet op, tenzij Verandawindschermen.nl schriftelijk anders aangeeft.
 8. Als een klacht gegrond wordt bevonden door Verandawindschermen.nl, zal Verandawindschermen.nl naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 9. Vanwege technische redenen vindt deze vervanging of reparatie niet plaats bij U op locatie, tenzij anders door Verandawindschermen.nl is aangegeven.
 10. Verandawindschermen.nl is bij een gegronde klacht, uitdrukkelijk niet verplicht de geleverde en reeds gemonteerde producten zelf te demonteren op locatie, om reparatie of vervanging mogelijk te maken
 11. Nadat de producten kosteloos vervangen of gerepareerd zijn, verzorgd Verandawindschermen.nl kosteloos het transport naar het bezorgadres. U bent zelf verantwoordelijk voor de her montage.

Artikel 14 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Verandawindschermen.nl en U waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook als U woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Terug naar overzicht

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. De ondernemer: alle leden van de Koninklijke Metaalunie;
b. De consument: iedere natuurlijke persoon die – niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf – een overeenkomst aangaat met de ondernemer, als onder a omschre-ven;
c. Het werk: het totaal van de tussen de consument en de ondernemer overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de ondernemer geleverde materialen;
d. Meer- en minderwerk: door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhou-ding op de overeengekomen aanneemsom;
e. De Koninklijke Metaalunie: Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal;

Artikel 2 : Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, die leden van de Koninklijke Metaalunie doen, op alle overeenkomsten van koop en tot uitvoering van werk die zij sluiten met de consument.
2.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.3 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen de ondernemer en de consument gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeen-komst.
2.4 Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt door leden van de Koninklijke Me-taalunie.

Artikel 3: Het aanbod

3.1 De ondernemer brengt een aanbod, dat naar verwachting een bedrag van € 500,00 te boven zal gaan, schriftelijk of elektronisch uit, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.2 Het aanbod bevat een omschrijving van de te leveren materialen en te verrichten werk-zaamheden, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
3.3 Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop of periode waarin met het werk kan worden be-gonnen, bevat een aanduiding van de duur van het werk en een vaste dan wel vermoe-delijke datum van de op- of aflevering.
3.4 Het aanbod geeft inzicht in de prijs van de materialen en in de prijsvormingmethode die voor het uit te voeren werk zal worden gehanteerd: ‘aanneemsom’ of ‘regie’:
a) Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ komen partijen een vast bedrag overeen waarvoor het werk zal worden verricht;
b) Bij de prijsvormingmethode ‘regie’ doet de ondernemer een nauwkeurige opgave van de prijsfactoren (o.a. uurtarief en eenheidsprijzen van de benodigde materialen). De ondernemer kan op verzoek van de consument een indicatie geven van de te ver-wachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs, tenzij dat in de ge-geven omstandigheden naar het oordeel van de ondernemer in redelijkheid niet mo-gelijk is.
3.5 De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen, die door de ondernemer zelf en/of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van de ondernemer. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan der-den ter hand worden gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Als er geen opdracht wordt verleend, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een daartoe door de ondernemer gedaan verzoek voor rekening en risico van de consument aan de ondernemer te worden gere-tourneerd.
3.6 Als de consument het aanbod niet accepteert, is de ondernemer gerechtigd de kosten, die gemoeid zijn met het tot stand brengen van het aanbod, in rekening te brengen, mits hij de consument direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het bestaan van deze verplichting en op de hoogte van deze kosten. Wanneer de onder-nemer van deze mogelijkheid gebruik maakt en de consument de desbetreffende kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen over in eigendom op de con-sument, onverminderd het intellectuele eigendomsrecht van de ondernemer.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van de ondernemer door de consument. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schrif-telijke of elektronische weg.
4.2 In geval van elektronische aanvaarding door de consument bevestigt de ondernemer langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de consument. Als de consu-ment het aanbod mondeling aanvaardt bevestigt de ondernemer de opdracht bij voor-keur schriftelijk dan wel elektronisch.

Artikel 5: Verplichtingen van de ondernemer
5.1 De ondernemer zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeen-komst uitvoeren. Het werk wordt verricht binnen de normale werktijden, tenzij anders overeengekomen.
5.2 De ondernemer neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde wettelijke voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
5.3 De ondernemer zal de consument wijzen op de hem redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante:
a) onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
b) onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies;
c) gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
d) gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consu-ment ter beschikking zijn gesteld;
e) onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens;
al het voorgaande voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan de ondernemer openbaren en de ondernemer ter zake deskundig moet worden geacht.

Artikel 6: Verplichtingen van de consument

6.1 De consument stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
6.2 De consument zorgt er voor dat de ondernemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en gegevens.
6.3 De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de consument.
6.4 De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van de ondernemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Ontstaat er niettemin vertraging, dan dient de consument de ondernemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
6.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden, als bedoeld in het voorgaande lid, dient de consument de daarmee verband houdende schade en kosten aan de ondernemer te vergoeden, indien deze omstandigheden hem kunnen worden toegerekend.
6.6 De consument dient gebreken aan het werk binnen bekwame tijd nadat hij deze heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij voorkeur schriftelijk of elektro-nisch aan de ondernemer te melden.
6.7 De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
– onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen;
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld;
– onjuistheden in de door of namens de consument verstrekte gegevens;

Artikel 7: Meer – en minderwerk

7.1 Bij de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ in de zin van artikel 3 lid 5 kan de consument nadat de overeenkomst tot stand is gekomen meer- en minderwerk opdragen. Als de on-dernemer het meer- of minderwerk accepteert, mag hij de vermoedelijke datum van op- of aflevering als bedoeld in artikel 3.4 verlengen met de tijd die nodig is om de materia-len en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het werk te verrichten.
7.2 In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan de ondernemer alleen aan-spraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewe-zen op de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.
7.3 Meer- of minderwerk voor een totaal bedrag hoger dan 10% van de prijs van het werk wordt vooraf schriftelijk overeengekomen, behoudens in spoedeisende omstandigheden.
7.4 Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van de ondernemer res-pectievelijk consument op verrekening van meerwerk respectievelijk minderwerk onver-let. Het bewijs van de opdracht rust in dat geval op degene die de aanspraak maakt.

Artikel 8: Op – of aflevering van het werk

8.1 Het werk is opgeleverd wanneer de ondernemer aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en deze het werk heeft aanvaard;
8.2 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:
– uiterlijk 14 dagen zijn verstreken nadat de ondernemer schriftelijk of elektronisch aan de consument heeft meegedeeld dat het werk is voltooid is en deze heeft nage-laten het werk binnen die termijn te aanvaarden, tenzij de consument binnen die pe-riode het werk schriftelijk gemotiveerd afkeurt;
– de consument het werk (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande dat door in-gebruikneming van een gedeelte van het werk dat gedeelte als opgeleverd wordt be-schouwd.
– de consument het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken en/of ontbre-kende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die de ingebruikname van het werk niet in de weg staan. De ondernemer is gehouden de gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen dan wel de onderdelen na te leveren.

Artikel 9: Onuitvoerbaarheid van de opdracht

9.1 Wordt de uitvoering van het werk voor één van de partijen tijdelijk onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan heeft deze partij het recht voor die periode de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.
9.2 Wordt de uitvoering van het werk voor één van de partijen blijvend onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te (doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijk-heid gemaakte kosten.

Artikel 10: Betaling

10.1 Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van ondernemer of op een door onder-nemer aangewezen rekening.
10.2 Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt. Als betaling in ter-mijnen is overeengekomen en de ondernemer zijn verplichting ter zake van de voortzet-ting van de levering / het uit te voeren werk niet nakomt, heeft de consument de be-voegdheid de termijnbetaling op te schorten.
10.3 Bij koop heeft de ondernemer het recht de consument tot vooruitbetaling te verplichten van ten hoogste 50% van de prijs.

Artikel 11: De eindafrekening

11.1 Binnen een redelijke termijn na de op- of aflevering dient de ondernemer bij de consu-ment de eindafrekening in.
11.2 Bij toepassing van de prijsvormingmethode ‘aanneemsom’ bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel opgedragen meer- en/of minderwerk.
11.3 Bij toepassing van de prijsvormingmethode ‘regie’ bevat de eindafrekening een specifica-tie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en de uur-tarieven, en van de overige kosten. Heeft de ondernemer een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, behoudens meerwerk, tenzij de ondernemer de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere over-schrijding van de richtprijs.
11.4 Tenzij sprake is van contante betaling vindt betaling van de eindafrekening plaats binnen veertien dagen na factuurdatum.

Artikel 12: Niet – tijdige betaling

12.1 Als de consument niet tijdig betaalt, wordt hij geacht zonder nadere ingebrekestelling in verzuim te zijn.
12.2 Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de ondernemer rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschul-digde bedrag. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6: 119 BW.
12.3 Als de consument met de betaling van een termijn als bedoeld in artikel 11 in gebreke blijft, is de ondernemer gerechtigd het werk stil te leggen, mits hij de consument schrif-telijk of elektronisch heeft gesommeerd tot betaling over te gaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de ondernemer op vergoeding van kosten, schade en rente onverlet.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud

Na levering blijft de ondernemer eigenaar van geleverde zaken zolang de consument:
– tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten;
– voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaalt of zal betalen;
– vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkom-sten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.

Artikel 14: Beantwoording werk aan overeenkomst en garanties

14.1 De ondernemer staat ervoor in dat het opgeleverde werk beantwoordt aan de overeen-komst. De ondernemer staat er bovendien voor in dat het werk die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.
14.2 Openbaart zich binnen zes maanden na (op)levering een afwijking van hetgeen is over-eengekomen, dan wordt vermoed dat het werk bij (op)levering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord. In dat geval zal de ondernemer het gebrek kosteloos verhelpen, tenzij hij kan aantonen dat het werk ten tijde van de overeenkomst wel aan de overeenkomst beantwoordde. Het voorgaande laat onverlet dat de ondernemer ook na de genoemde perioden voor eventuele gebreken in het werk aansprakelijk kan blijven op grond van de wet.
14.3 De garantie zoals bedoeld in lid 2 vervalt, indien:
– gebreken aan het werk niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of redelij-kerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan de ondernemer zijn gemeld;
– gebreken het gevolg zijn van normale slijtage;
– gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de consument of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten komende oorzaken;
– gebreken geen gevolg zijn van het werk;
– gebreken het gevolg zijn van niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
– gebreken het gevolg zijn van installatie, montage, wijziging of reparatie door de con-sument of door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onder-nemer;
– de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
15.2 Alleen de Nederlandse burgerlijke rechter die bevoegd is in de woonplaats van consument neemt kennis van geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht.
15.3 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.

Algemene Consumentenvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie (Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als
Consumentenvoorwaarden Metaalunie gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Utrecht op 1 januari 2009.
Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.
©Koninklijke Metaalunie(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Waarom Veranda windschermen?

Luxe windschermen.

Veilig kopen: Webwinkelkeur 

Ruim 10 jaar expertise.

Onverwoestbare kwaliteit.

Gemak. 

Maatwerk.

Gratis verzending NL & BE

 

 

Veilig betalen

Showroom

Openingstijden showroom

Alleen op afspraak

Maandag – vrijdag

08:30 t/m 17:30 uur
Zaterdag
09:00 t/m 16:00 uur

Wij zijn gesloten op
- Zon- & feestdagen

Maak hier een afspraak

 

Vragen?

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag !

Tel: +31 (0) 318 - 84 88 90.

Duurzame kwaliteit
© 2016 - 2024 Veranda windschermen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel